Handels og forretningsbetingelser

Salg og forretningsbetingelser for:

Foreningen:

FraFratilPlante/Seedbank.dk

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder og private.

 

 

1.              Anvendelse

 • De Almindelige handel-salgs- og leverings betingelser som beskrevet i dette dokument, gælder for alle aftaler som indgåes med foreningen FraFrøtilPlante/Seedbank .dk :CVR-num­mer 39029979.
 1. Aftalegrundlag
  • Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med foreningens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om foreningens salg og levering af produkter, og tilknyttede ydelser til kunden).
   Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.
   Købsaftalen betragtes som værende igangsat og bindende, når ordren er pakket og klar til afsending/afhentning.
   Kunden kan altid trække sin ordre tilbage, og vi garantere fuld tilfredshed eller pengene tilbage inden for de første 14 dage fra modtagelsen.
 • Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem mundtligt, eller skriftligt i enighed.

3.              Produkter, vejledning og ydelser

 • Produkter eller vejledning som foreningen sælger /yder og leverer til kunden, er forenings egne, og primært produceret af foreningen selv, og overholder dansk lovgivning ved leveringen og samtykke om brug af evt oplysninger fra ophaveren.

-Der kan være genbrugs varer som bliver solgt, eller andenhånds salg, feks fra andre virksomheder, foreningen, eller private, så som kunstnere ol. Dette vil altid tydeligt fremgå af produktet. Eller hvis en anden Virksomheden sælger og leverer  produktet

 • Ydelser vejledning og service. Tilknyttede ydelser, som foreningen yder til kunden, i for­bindelse med salg og levering af produkter, så som vejledning ydes som hovedregel kun mod betaling efter enkelvis aftale. Ellers vil dette altid være gratis.
  I tilfælde af længere vejlednings, feks i form af hjemmebesøg eller foredrag, kan der komme løn på tale til denne person, fra foreningen som yder denne tjeneste. Dette dog kun efter aftale, ellers vil dette også som udgangspunkt være gratis.

Alle forholdende overholder dansk lovgivning.

 • Ansvarsbegrænsning. Produkter, tilknyttede ydelser, som foreningen sælger og leverer til kunden, er beregnet til det tiltænkte formål og til brug af de folk der måtte have mulighed for lovlig omgang med disse produkter. Ingen af vores produkter må anvendes uden at man selv har undersøgt lov forholdende lokal, idet land eller den stat, eller lokal kommune man bor i.
  Vores vejledning som info til organisationer, virksomheder(især landmænd) foreninger eller private. Vi tager ikke ansvar for at oplysningen bliver brugt uden for lovens rammer, og opfodre ingen til at begå lovbrud.

-INGEN af vore produkter må bruges medicinsk, eller erstatte medicin. Ønsker man medicin skal man gå til sin læge og i samråd med dem lave en plan over behandlingen.
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål end det af foreningen beskrevet.

4.              Pris og betaling

 • Pris. Prisen for produkter og tilknyttede ydelser følger foreningen gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt eller mundtligt. Alle priser er uden moms, medmindre andet er påført ordren.
  Foreningen forbeholder sig ret til at uden varsel ændre priserne på dens produkter, ydelser og service.
 • Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, eller tilknyttede ydelser senest ved bestilling, eller efter aftale 14dage efter modtagelse, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt eller mundtligt.
 1. Forsinket betaling
  • Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.
   Dette vil vi som hovedregel ikke gøre brug af, ud over i tilfælde hvor der ikke er åben kontakt med kunden.
 • Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6.              Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

 • Tilbud. Foreningens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er foreningens i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.
 • Ordrer. Kunden skal enten bestille online på hjemmeside eller sociale medier, telefonisk, eller personligt, eller sende ordrer på produkter eller tilknyttede ydelser til foreningen skriftligt, evt på mail. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt eller ydelse: 1: Ordrenummer, 2: Varenummer, 3: Varebeskrivelse, 4: Mængde, 5: Pris, 6: Betalingsbetingelser, 7: forventet Leveringsdato (vil som regel komme i form af track and trace fra fragt selskabet), 8: Leveringsadresse, 9: Leveringsbetingelser.
 • Ordrebekræftelser. Foreningen tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt hurtigst muligt efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

 

 • Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter eller tilknyttede ydelser uden Foreningens skriftlige accept.

 

 • Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til foreningen, mundtligt eller skriftligt senest 14 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen. Ordren er først bekræftet ved betaling, eller ved afsendelse/afhentning af pakken.

7.              Levering

 • Leveringsbetingelse. Foreningen leverer alle solgte produkter enten selv, eller gennem fragtmand/postnord, eller ved kunden personligt afhenter efter aftale
 • Leveringstid. Foreningen leverer alle solgte produkter og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af de individuelle aftaler med kunden, men altid så hurtig som muligt, eller som nærmere beskrevet i ordrebekræftelse. Foreningen har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.
 • Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, eller er utilfreds, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.
  Der er dog fuld tilfredshed eller pengene tilbage gældende 14 dage fra leveringen.

8.              Forsinket levering

 • Meddelelse. Hvis Foreningen forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, eller tilknyttede ydelser, informerer Foreningen kunden om det hurtigst muligt og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid. Ved tab af produktet under fragten, forpligter foreningen sig til at afsende en ny ordre uden beregning.
 • Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 7 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Foreningen. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering, med mindre andet er separat aftalt.

9.              Garanti

 • Garanti. Foreningen garanterer, at produkter og tilknyttede ydelser er tilfredsstillende, ellers betales der ikke for disse. Fuld tilfredshed i 14 dage fra modtagelse, eller pengene tilbage, medmindre andet er skriftligt eller mundtligt aftalt.
  Dette gælder også ved betaling pr. efterkrav, hvor aftalen gælder fra afsendelses/afhentnings tidspunktet.
  Foreningen afholder udgifter ved tilbage levering af de produkter som kunden ikke er tilfredsmed.
 • Undtagelser. Foreningens garanti er ikke gælden hvis at hele produktet er blevet brugt, eller at en ydelse eller tjeneste misbruges.

10.          Ansvar

 • Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.
 • Produktansvar. Foreningen er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.
 • Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Foreningen ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af arbejdsevne, produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill
 • Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Foreningen ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11.          Immaterielle rettigheder

 • Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Foreningen.

12.          Fortrolighed

 • Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Foreningens erhvervshemmeligheder eller andre oplys­ninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
 • Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.
 • Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.
 1. Behandling af personhenførbare oplysninger
  • Behandling. Foreningen behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling, feks i forhold til bestilling af fragt ol.
 • Den registreredes rettigheder. Foreningen efterlever de registreredes rettigheder (bla. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).
 • Opbevaring og videregivelse. Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept.
 • Kontakt. Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Kunden kontakte Foreningen på mail frafroetilplante@gmail.com eller dk@gmail.com

14.          Gældende ret og værneting

 • Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.
 • Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.